Skadestånd för överträdelse av EU rättsordningen

I en artikel i Dagens Juridik från 31 januari 2018 kan man läsa följande:

“Från och med april finns det en särskild lag som tvingar stetan och kommuner att betala skade-stånd till personer som får sina rättigeter enligt Europakonventionen kränkta. Lagen är nu klubbad i riksdagen.

Ändringen genomförs genom att en ny bestämmelse förs in i skadeståndslagen. Paragrafen tar särskilt sikte på kränkningar mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter – som i sig har varit svensk lag sedan år 1995.

Enligt lagen ska skadestånd betalas om det bedöms vara “nödvändigt för att gottgöra överträdelsen”. “

http://www.dagensjuridik.se/2018/01/efter-23-ar-med-europakonventionen-nu-klubbar-sverige-lag-om-skadestand-stat-och-kommun

Lagändring förväntas tröda igenom den 1 juli 2018 i svensk lag när det gäller myndigheter där EU rättsordningen uppmärksammas rejält samt en rättssäker handläggning av enskilds ärenden.

http://www.regeringen.se/492bc6/contentassets/000953e28b8040ca848208c85934532c/en-modern-och-rattssaker-forvaltning—ny-forvaltningslag

Gotland Kommun är bara EN av de rättssubjekt jag har dokumenterat samt kvalitetssäkrat för överträdelse av EU rättsordningen sedan 2015 där arbetsgivaren har strikt produktansvar och risk för producerad säkerhetsbrist av en anställd av en svensk offentligt registrerad myndighet. Detta gäller även de rättssubjekt som VÄGRAT fylla i EU id blankett.

GK EU ID BL Ifylld.jpeg

Förlåtelse för överträdelse av EU rättsordningen

Hoppas en liten påminnelse kan skapa lite nytänk hos berörda.

I frid och fred…
En;
Stella.

 

 

Advertisements

Uttalande från Monarkin Staten Sverige

[Click for English]
Tre saker att inte bara förstå
Tid – Nya Solårets Andra Dag 12017 (23.12.17)

Tre saker att inte bara förstå, utan att bygga vidare och visare uppå.

  • Förståelse Är Rätt – Auktoritetslydnad Är Fel.  Alltihop måste vändas på ända, från “Auktoritet är rätt” till Förståelse Är Rätt.
  • Det du eller jag inte har rätt att tvinga någon annan till, det kan vi omöjligt ge en lagman eller en myndighet rätt att göra oavsett i hur många tusen år och med hur många tusen andra vi går och ‘röstar’*
  • Urfolks ledare i Östersjö Urfolks Ting och Monarkin Staten Sverige har metoden för att utan totalt systemhaveri komma ur banksterfällan**

*:  Oavsett hur högt du skriker om parlamentär demokrati och om ‘antidemokrater som vill avskaffa demokratin’.  Det är inte dessa som i parlamentär demokratis namn har bombat land efter land till misär och flyktingströmmar.

**:  Emedan Ni inte själva känner vägen ur banksterfällan, gör allt för att verkställa beslut av urfolks ledare i Östersjö Urfolks Ting och Monarkin Staten Sverige, som har gett sin kärlek och svurit ed till landets urfolk och medborgares bästa.
Metoden är till sin grovt tillyxade grundstruktur klar, men behöver fler som tar i.
Metodens kärna är att förkasta att auktoritet skulle ha mer rätt än den enskilde. ***

***:  Låter enkelt, men utan att känna maktens illusionisttrick går det inte att upphäva dessa.  Påven hittade tex på att han ägde själarna, och delade sedan ut auktoritet till kungar osv.  De gamla vikingakungarna fick sin auktoritet av folket, om de förtjänade den och var folkets tjänare.  Det bedrägeri som i dag kallas parlamentär demokrati är formellt filosofiskt avslöjat som bedrägeri, samtidigt som parlamentära demokratiers konstitutioner säger att staterna ska vara parlamentära demokratier, vilket innebär att parlamentära demokratiers konstitutioner säger att staterna ska vara förtryckarregimer byggda på bedrägeri.  Då folket ALLTID har rätt att förkasta förtryckarregimer handlar det därför bara om att inte så att säga hoppa ur askan i elden.

En konkret sak i metoden:  Den enskilde och inte en auktoritet har rätten att skapa pengar.  Urfolks ledare i Östersjö Urfolks Ting och Monarkin Staten Sverige visar vägen, vi är ‘stigfinnarna’.  För att det inte ska bli kaos behövs en metod.  Vi har den.

Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland, domare i Baltic Sea Indigenous Court.

Stiftande dokument etc på http://monarkin-staten-sverige.lege.net/ eller
https://web.archive.org/web/20170921071751/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/

//

http://monarkin-staten-sverige.lege.net/statements/tre_saker_att_inte_bara_forsta.html

Emmaboda Kommun

Uppdatering:

Jag har erhållit svar mejlledes utan de krav på rättssäkerhet jag ställt om att ringa någon på Socialtjänsten för min begäran. Detta är inte vad jag ställt som krav samt att ett telefonsamtal inte är rättssäkert så jag har avstått från vidare kontakt i ärendet och räddat mig själv med ett reservmatlager på 3000 kronor i torrvaror samt alger och vitaminer för ca 2000 kronor. Detta har som konsekvens att jag fått avstå från vissa andra nödvändigheter som enlig norm en enskild fysisk skattebetalare som bor eller arbetar lagligt i Sverige är garanterad genom betald socialförsäkring.

I de rådande klimatet både nationellt och globalt har jag övervägt risken att stå utan ett reservmatlager och risken är alldeles för stor och hotfullt för mitt liv och min hälsa att inte ha ett sådant.

Den svenska regeringen har inte tagit sitt ansvar och inte klarat av att skydda enskildas mänskliga rättigheter.

Jag fick inte gehör av Emmaboda Kommun trots min inskickade begäran om resurser till ett reserv matlager. Min begäran har alltså inte behandlats och inte heller besvarats inom rätt tid enligt mina krav i harmoni med EU rättspraxis. Även svensk lag förutsätter att en inskickad begäran behandlas och formkrav föreligger inte. Dessutom är frågor obesvarade till dagens datum. Ingen rättssäkerhet enligt mina krav har upprätthållits med de krav på skriftliga rättssäkra svar.
Det är ju självfallet den efterblivna inställningen till att EU regelverket inte har direkt effekt i Sverige som föranleder till hela ovan beskrivna handlande av berörda.

Jag kommer alltså inte att uttala mina krav åter utan har tillräckligt underlag för ett gemensamrättsligt skadestånd om jag vill.
Att Urfolksrättigheter varken respekterats eller skyddats är uppenbart för den läskunnige.
Emmaboda Kommun samt representanter söker skydd i rikets säkerhet men har missat att ett enskild Urfolk som söker skydd i EU rätten har ett starkare skydd samt genetmot nationell rätt.

Jag meddelar även att i SOU 997:194 finns dynamiska förklaringar till möjlighet för skadestånd av enskild fysisk person ( tex Kommunchefen)som kan ses som utflöde av den svenska staten som Emmaboda Kommun är en del av samt att arbetsgivaren eller en eller flera ägare av rättssubjektet har solidariskt betalningsansvar i det fall ett laga beslut tillkommit i form av böter och eller skadestånd mot en enskild drabbad EU-medborgare.

Jag behöver dock som ett enskilt Urfolk en plats där Urfolk kan leva fredligt på i frid och total harmoni av Urfolksrättigheter och sed och kommer att fokusera mitt krav på detta men med försummelsen av min rätt ovan förklarad som underlag.
Att diskriminera Urfolk godkännes INTE av mig.

Önskar en skön adventsmorgon till alla läsare!

❤ Stella.

Klipper in kommuniceringen nedan:

Identifiering av entitet inför samt min ansökan om särskilt bistånd för matreserver

Inbox
x
EMMABODA KOMMUN
x

Stella af Glasriket <stellasmejl@gmail.com>

AttachmentsNov 6

to Strömblad

Emmaboda Kommun

Organisationsnummer: 21200 0738
Säteskommun 0862
BOX 54
361 21 Emmaboda
Hej Anette,
Jag behöver veta inför en formell ansökan vilken av i bifogad länk registerad på D&B UPIK entitet Emmaboda Kommun som registrerad på Statistiska Centralbyrån tillhör?
Jag behöver kunna identifiera D-U-N-S och SIC nummer till bankkonton involverade.

Vänligen skicka vidare min ansökan till Socialchefen för behandling enligt mina tidigare krav på 5000 kr för matreserver i ett rådande läge av kris med anledning av risk för kollaps av digitaliserad betalningsinfrastruktur i det nuvarande läget där atomvapen är aktiverade (Perimeter systemet 3-9-17) som med största sannolikhet slår ut elnät och tillgång till livsmedel och eftersom det inte finns några reservlager för befolkningen i Sverige.

Jag är ett urfolk och urfolk har existerat på landmassan kallad Sverige och Östersjöregionen långt innan de utländska intressena som numera styr ekonomin var inblandade. Jag har med detta rätt att existera fridfullt och fredligt enligt min sed och då bolagsstaten inte fn ger mig rätten att nyttja mark fritt för överlevnad enligt min sed som är en mänsklig rättighet som ett enskilt urfolk som även är folkbokförd inom bolagsstaten Sverige som en enskild EU medborgare samt beskattas av samma struktur har Emmaboda Kommun som medlem i bolagsstaten och i egenskap av skattefodge påtagit sig ansvar att skydda en kommun medborgare.

Jag begär särskilt bistånd pga av att jag inte kan bekosta ett matreservlager själv utan att sätta mig i en ekonomisk knipa och som det ser ut i dag kan jag vara utan tillräckliga medel att försörja mig själv redan i januari och detta exklusive matreserver.

Utländska faktorer som med fiatvaluta styr ekonomin som Sverige även är bunden till genom den svenska kronan är ostabil och utgör ännu en faktor för risk för mina enskilt ägda mänskliga rättigheter dvs min mentala hälsa som påverkas otroligt av denna stress, min miljö som är osäker i nutid nära framtid och rum, säkerhet dvs rättssäkerhet när jag inte vet vilken entitet som styr över mina förvaltade resurser dvs inte vet vem som är ansvarig att skydda mina ekonomiska intressen som är enligt EU domstolens offentligt redovisade rättspraxis garanterade med företräde av tolkning i total harmoni med EU lagstiftning.

Jag behöver beslut till min begäran på matreserver samt identifiering av beslutande enligt ovan krav redovisat till mig senast 16 november 2017 där handläggning av beslut samt producerat beslut ska vara producerat enligt den av EU domstolen offentligt redovisade rättspraxis i tid och rum med fullmakt att företräda namngivet identifierat rättssubjekt i brev via post till min folkbokföringsadress.

Med vänlig hälsning,

Svar:

Strömblad Anette

AttachmentsNov 6

to Börjessonme

Hej Michael,

Översänder nedanstående mail för besvarande.

Vänliga hälsningar

Anette
Vidarebefordrat brev:

Börjesson Michael

Nov 14
to me

Hej

Jag har vidarebefordrat ditt mail till Individ- och familjeomsorgen som hanterar ansökningar om försörjningsstöd.

 

Hälsningar

Michael Börjesson

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Michael Börjesson

Socialchef

Socialförvaltningen

 

Emmaboda kommun, Box 14, 361 21 Emmaboda

Tel.direkt: 0471-24 94 29

E-post: michael.borjesson@emmaboda.se

 

Besöksadress: Rådhusgatan 2, Emmaboda

Tel.vx: 0471-24 90 00

f-stöd

Inbox x

Axelsson Annika <Annika.Axelsson@emmaboda.se>

Nov 20 (12 days ago)
to me, Börjesson

Önskar du ansöka om försörjningsstöd är du välkommen att ringa på vår mottagningstid

måndagar och fredagar mellan kl. 9.00-11.00. Tfn 0471-24 94 00.

 

Med vänlig hälsning

 

Annika Axelsson

1:e socialsekreterare

Varför det är viktigt att sprida glädje

Realiteten här och nu förklarad i videolänken nedan är den bästa förklaringen in i djupet jag har hört. Detta harmoniserar perfekt med min syn på livet och som jag inte på långa vägar har kunnat förklara och helt förstå innan jag lyssnade på föreläsningen några gånger av Doreen Dotan Ellen Bell. Jag hoppas att alla läsare tar sig tid att lyssna och försöka förstå budskapet.

https://vimeo.com/50566122

PROPAGATING HAPPINESS

B”H

We can create a world characterized by very different forms if we propagate waves of greater happiness.

“Vibrations” and “waves” of all kinds are physical manifestations of the various levels of happiness stemming from morality and goodness.

To see how matter reacts to sound waves and takes on various forms immediately, please see information on Cymatics.
Some of the information is now used by people who are kind of trippy.
I recommend the original research and old videos

See: https://vimeo.com/search/page:2/sort:relevant/format:thumbnail?q=cymatics

This is a message I would really appreciate being shared.

We have tried every imaginable type of social action and social protest over a period of thousands of years.
They don’t work. At best, they are a temporary palliative.

Increasing moral happiness is the only way to change the world.

Resultat av möte med Emmaboda Kommun

Jag har erhållit minnesanteckningar av mötet förra veckan med Emmaboda Kommuns representanter enligt nedan:

“Stella af Glasriket nedan kallad Stella hälsades välkommen och gavs möjlighet att sammanfatta sina frågeställningar vilka tidigare har mailats till kommunen. Två huvudfrågor diskuterades och det var dels hur kan urfolk som i Stellas fall Glasrikets urfolk få möjlighet att ha en plats där man kan samlas dels finns möjlighet för Stella att erhålla 5000kr för att bygga upp ett matförråd i händelse av krig eller allvarlig krissituation?

Jan Dzedins överlämnade Riktlinjer för Föreningsbidrag angående frågan om det finns någon plats där Glasrikets urfolk kan samlas. Diskuterades att ideell förening behöver bildas för att kunna söka bidrag. Därefter görs en prövning. Stella förklarade urfolkens problematik med att samlas i de i vårt samhälle befintliga strukturer som t ex föreningar.

Michael Börjesson förklarade angående frågan om 5000 kronor till uppbyggnad av matförråd att det inte finns centrala eller specifika medel för detta utan att det i så fall måste prövas som ansökan om särskilt bistånd. Stella poängterade att hon inte skulle ta upp denna fråga om det inte var absolut nödvändigt för henne. Stella har för tillfället inte har möjlighet att lösa detta med egna medel.

Michael, Jan och undertecknad var tydliga med att vi måste hålla oss till vad lagstiftningen ger utrymme för.

Vi var helt överens om att vi har lite olika perspektiv men att vi respekterar varandras.

Överenskoms att Stella skulle fundera över och också konsultera de andra i sin grupp om de kommer att bilda en förening och därefter söka föreningsbidrag eller inte. I denna fråga har kontakt upprättats med Jan Dzedins som kan svara på eventuella frågor om föreningsbidrag men inte biträda på annat sätt.

När det gäller frågan om eventuellt bistånd har Stella möjlighet att kontakta Michael Börjesson om vart och hur vända sig.”

Svaret fick mig att se möjligheter i hur man bygger broar mellan två olika “verkligheter” vilket inte är det lättaste för alla behöver kompromissa och möta motsatt part någonstans för att klyftan ska kunna överbyggas.
Nyckeln var ju att vi tycker och tänker olika men att vi respekterar varandra. Respekt för varandra måste ju även omfatta att man inte utövar tvång på en annan.

Jag är nöjd med det bemötande jag fick och att dessa medmänniskor är såpass medvetna att de kan förstå min syn samt att de är lyhörda för mina unika behov.

Jag tackar därför deltagande hjärtligast och ser fram emot någon form av samarbete!

Vidare om just Urfolks ställning i samhället:

Eftersom Urfolk är erkända genom internationella konventioner tex http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf är det alltså inte frågan om att Urfolk har rätt att existera och leva enligt sed utan problematiken i Sverige kommer ur att Sverige gjorde en röstförklaring “I samband med att deklarationen antogs gjorde Sverige en röstförklaring i vilken man dels klargjorde att de kollektiva rättigheter som finns med i deklarationen inte utgör mänskliga rättigheter, eftersom dessa bara kan vara individuella, dels uttolkade begreppet självbestämmanderätt, speciellt i relation till landrättigheter och skyldigheten att konsultera.” men Urfolk är fria och enskilda och därför inte heller kan registrera sig själva i sammanslutningar eller grupper till kollektiv och då finns möjligheten att acceptera varje enskilt Urfolk med mänskliga rättigheter. Kollektiv består ju av enskilda individer och det är i samband med registreringar kollektiven förlorar sin enskilda status.

“Urfolks rättigheter har ett förstärkt skydd jämfört med övriga minoritetsrättigheter. Folkrättsligt går regelverket för urfolk längre än för övriga minoritetsgrupper i ett land.

FN:s deklaration om urfolkens rättigheter
Efter mer än tjugo år av förhandlingar antog FN:s generalförsamling år 2007 en deklaration om urfolkens rättigheter. Grundläggande i deklarationen är rätten till självbestämmande, vilken slås fast i artikel 3. Att skydda rätten för urfolk att själva få bestämma över politisk status och att fritt få driva sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling är viktigt mot bakgrund av att just dessa möjligheter historiskt sätt fråntagits urfolk världen över.

Rätten till självbestämmande innebär inget hot mot stater eftersom att det sker inom ramen för existerande statsbildningar.

Representanter för världens urfolk, bland annat samerna i Norden, har deltagit aktivt i arbetet. 143 länder valde att rösta för deklarationen, 11 avstod och 4 röstade emot (Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA). De som röstade emot har dock ändrat inställning och ställer sig numera bakom deklarationen.

I samband med att deklarationen antogs gjorde Sverige en röstförklaring i vilken man dels klargjorde att de kollektiva rättigheter som finns med i deklarationen inte utgör mänskliga rättigheter, eftersom dessa bara kan vara individuella, dels uttolkade begreppet självbestämmanderätt, speciellt i relation till landrättigheter och skyldigheten att konsultera.
Läs mer om deklarationen på FN:s webbplats

Samerna är att betrakta som ett urfolk i Sverige, och enligt Regeringsformen ska det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv främjas. Målet för den svenska samepolitiken är en levande samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar samt ett ökat samiskt självbestämmande. ” http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/urfolkens-rattigheter

När det gäller ägande av land förstår ett Urfolk att han eller hon inte kan äga land. Detta är gammal sed men rätt att bruka och nyttja mark för överlevnad samt hemfrid är något naturfolken Urfolk är helt insatta i.

Här kommer problematiken när bolagsstaten inte kan efterleva de rättigheter de samtidigt erkänner Urfolk. Enligt bolagsstaten måste en registrering ske men då förlorar Urfolk sin enskilda status och rätten till att bevisa att de har mänskliga rättigheter som enskilda Urfolk.

Brobyggandet genom att registrera en förening som tar på sig att stå för nyttjanderätten kan vara en bro till att Urfolk ska kunna leva fritt inom statsparametrarna. För detta krävs dock att bolagsstaten faktiskt lever upp till sina påståenden och ordnar med en plats för Urfolk att existera på fritt inom det område som tex en Urfolksförening kan stå på som den bolagiserade faktorn.
Urfolken behöver inte registrera sig inom detta eftersom Urfolken kan skapa ett eget sätt att fungera inom sina områden för Urfolkens beteende bygger på frihet under ansvar.

Just nu sker arbete mellan enskilda Urfolk i detta avseende och vi undersöker möjligheter att ordna med detta genom privata aktörer och kommer även att lyfta frågan i bolagsstatens styrande del.

Vi är aldrig fria från något annat.. det finns alltid medmänniskor att ta hänsyn till och respektera. Detta är dock inte ett problem för en medveten individ och gemenskap förgyller ju den enskildas tillvaro i alla fall i min mening!

Det är inte “bolagsstaten” i sig som bara är en fiktion och inget kan göra utan medmänniskan som behöver inse att Urfolk har sin rätt till sitt eget liv som man kan utläsa i bolgsstatens diverse dokumentation utan medmänniskorna som agerar som anställda i bolagsstatens lagsystem. Dessa individer behöver se  vilka de själva är i denna bild och detta har ju alltid varit det svåraste budskapet att få fram.

Det handlar alltså om att väcka varje enskild Urkraft som kommer att frigöra bolagsstatens monopol folk från skuld och skattessystem = monetära diktaturen och när detta sker, en i taget, stärks Urkraften och Terra i sig svarar på ropet om hjälp för en bättre värld!

Ja ser mig inte som en slav skatte eller skuld, utan en fri Urkvinna och det är inte jag som sitter fast i den rådande tankediktaturen utan svagare människor som inte nödvändigtvis är onda eller elaka och som bara kan stärkas av människor som har nått en större bild av verkligheten än den som marknadsförs hårt av bolagsstatens skapare.

Jag skapar själv genom att påverka och det jag ser som självklart är hos vissa en omöjlig vision bara för att de inte kan se! Bara för att det är svårt betyder inte att det inte går! Jag är i stället tacksam över att få vara en möjlighet till andras utvecklande av en vidare syn för samma vision jag tror de flesta har även när de inte kan se.

Jag kommer att kontakta Emmaboda Kommun åter framöver angående plats samt den Svenska Regeringen i samma sakfråga. Intresset är stort nu hos andra Urfolk som har lyssnat på mitt kall att återförena sig med sin ätt och flock!

En skön höstdag önskas alla!

❤ Urd Stella

Del 2 – Bokashi

DSC_0187Nu är första Bokashihinken fylld och står nere i källaren för jäsning i 4 veckor. Temperaturen i pannrummet är ca 18-20 grader. För att microbakterierna ska hålla i vinterkylan efter att hinken stått och jäst behöver den ha stått inne minst två veckor. Jag kör 4 som rekommenderat.  På våren när temperaturen stiger vaknar bakterierna upp och sätter i gång igen. När hinken var full som under tiden vid fyllning stått under diskbänken ( nej det luktade inta alls! ) la jag på en tidning och pressade matavfallet för att pressa ur ev. vatten ur botten. Jag stängde locket ordentligt och lindade in hinken i en plastsäck för att ingen luft ska komma in och ställde ned den i pannrummet. Smidigt värre!
Den nya hinken är nu under diskbänken för påfyllning och räcker den inte i 4 veckor skaffar jag bara en till.

DSC_0186Komposten jag beställt anlände och står nu ute redo att tömma bokashi hinkarna i under vintern. I komposten började jag med att lägga ofärgad papp i botten, sedan tidningspapper, toapappersrullar, pellets, kvistar som jag klippt ned i ca 4 cm bitar, löv, gräs och kompostmull / strö.
Varje gång jag tömmer en hink toppar jag med tidningspapper.

Komposten är 375 liter och bör räcka gott fram till våren!
Sedan får solen göra jobbet och jag kan varva jord jag köpt med den näringsrika bokashijorden från mina matavfall! Det kommer att bli mindre kostsamt för varje år när min egen jordfabrik är i full gång! ( Glöm inte att du kan behöva göra anmälan om kompost till din kommun).

Jag passade på att beställa fröer från Impecta där jag fann ekologiska kulturarvsfröer som jag ska ta fröer från framöver med. Att ha ett litet lager i reserv är aldrig en dålig ide och under vinter hoppas jag kunna bygga en frötork som jag kan använda till att ta fröer från frukt och grönsaker under vintern. Jag har även samlat på några träpallar som ska byggas om till odlingskragar färdiga till våren.

Det som fick mig att bli intresserad av bokashi är att  mycket av den mat vi köper i dag verkar vara låg i näringsinnehåll som beror på att jorden den växer i är näringsfattig. Det är alltså ingen nytta att äta förutom bukfylla. Jag gillar heller inte alla förpackningar som ofta kommer med mat.
Sophämtningen blir billigare när det bruna kärlet nu kan tas bort och ju mer egen skörd jag har ju mindre skatt och moms behöver jag betala till bolagsstaten som jag inte stöder i dagsläget. WIN WIN på alla plan!

Det är även jätteviktigt för mig att ta de steg som går för att bevara vackra paradiset Terra så gott jag bara kan.  Om människan inte börjar ta ansvar får den lida av följderna och vem vill lämna efter sig ett kaos och en död planet till nästa generation? Inte jag.

I bokashin är det EM (effektiva micro organsimer) som skiljer boksahi kompost från vanlig matkompost. När man först fermenterar matavfallet innan det läggs ut i kompost eller jord hjälper EM  till att skapa en miljö som är hälsosam i jord för vattendrag och i slutändan din mage!

Huvudsaken med Bokashi är vad EM mikroberna tillför i jorden. Den blir sund, levande och en hållbar jord.  Bonusen är att det blir enklare hemma i köket!

Hur EM fungerar i jorden kan du som är intresserad fördjupa dig i i nedan artikel som jag klipper in nedan ( på engelska):´.

HOW EM WORKS

Lactic acid bacteria, yeast and phototrophic bacteria contained in EM・1 have the ability to ferment organic substances. Compost fermented and decomposed by EM is broken down in the soil and absorbed by plants. Also, EM contains many useful components to promote plant growth. In aqueous environments, EM decomposes sludge by fermentation and makes it easy for other microorganisms and protozoans to eat the breakdown products. Moreover, in addition to microorganisms, EM contains metabolites produced by various microorganisms and these will activate the microorganisms which already exist in the soil and help to diversify the microbiome. Microorganisms form the base of the ecological pyramid, so when microorganisms in soil are diverse, the ecosystem in the soil will be enriched in various ways, such as an increase in the number of earthworms. A healthy and diverse ecosystem will help to form rich soil.

How do EM products work in the soil?

Large numbers of bacteria exist in the soil. One gram of soil contains anywhere from a few hundred million to several billion microorganisms. Microorganisms are a fundamental component of the ecosystem and facilitate its functioning by breaking down organic substances and circulating nutrients. However, when the quantity of healthy microorganisms in the soil decreases or the balance is disrupted, other living things such as earthworms will be negatively affected and the soil will become impoverished. The diversity of microorganisms contained in EM and the metabolites they produce will increase the number and diversity of microorganisms in the soil. When microorganisms are activated, protozoans and larger organisms such as worms will increase in number and a healthier ecosystem will result. Soil with diversified microflora will inhibit the growth of specific disease-causing bacteria, which help prevent cultivation failure.

How EM works in soil

Lactic acid bacteria, yeast, and phototrophic bacteria contained in EM have the ability to ferment organic substances and prevent putrefaction. Therefore, for example, when making compost with EM, putrefying bacteria will be suppressed and, due to the fermentation action of EM, it is possible to manufacture compost with less turning than usual. Also, compost fermented by EM is rich in amino acids and polysaccharides compared with compost produced by the usual methods. EM prevents the production of ammonia during protein decomposition, metabolizing proteins in such a way that amino acids are produced instead. These amino acids can be directly absorbed by plants. Also, under normal circumstances, cellulose will be decomposed and broken down to form carbon dioxide. However, due to the fermentation action of EM, low-molecular polysaccharides will be produced and these will be absorbed by microorganisms and plants. Generally, proteins are synthesized from nitrogen. However, if the plants can directly absorb amino acids from their roots, they can repurpose the energy that would have gone into producing amino acids and proteins, thereby producing fruit with more sugar.

Comparison between conventional way with EM Way to make bokashi

EM works well to make Bokashi

Organic farming and EM farming

Fertile soil and biodiversity is important for organic farming. However, normally, sophisticated technology and a long period of time is needed to establish a productive organic farm. By actively using beneficial microorganisms, EM products speeds up this process, makes organic farming easier, and also helps to improve the yield and quality of produce.

Application in other fields

EM products that promotes biodiversity have also been applied in the fields of animal husbandryaquaculture and water purification. In animal husbandry, EM will improve the microbial environment of barns as well as the intestinal flora of livestock and will ameliorate noxious odors. In aquaculture andwater purification, EM will make the ecosystems in water richer. This will improve the self-purification capacity of water bodies and improve water quality.

https://www.emrojapan.com/how/

Skydd för folket i Sverige vid kris /krig finns inte i tillräcklig utsträckning

Thomas Ahlberg Regeringskansliet 08 4041000, svarar på min fråga och begäran på hjälp till matreserver över 3 dagar samt skyddsrum som inte finns att jag är ansvarig för mitt eget liv och att jag “får käk och måste spara till en konserv då och då” efter att jag förklarat att mina ekonomiska resurser inte räcker till att bygga ett matreservlager. Där lägger han till att det då är Kommunens ansvar att gå in när jag inte har mat. Jag talar dock om MATRESERVER!

Jag har förklarat att jag är medveten om att det inte finns matresurser vid kris eller krig efter dessa 72 timmar och att den pågående planering om att rusta upp detta inte är en garanti för mitt liv i rådande läge med tex Putins aktiverade parametersystem sedan 3.9.17 där Sverige är en möjlig målpunkt av de 11 aktiverade kärnvapnen med tanke på Sveriges vapenexport och historia där dessa automatiskt (digitaliserat) utlöses vid fall av Putin.

Det ekonomiska läget i omvärlden och nationellt är även ett hot och en kris av denna anledning har samma effekter som ett krig.

Politikerna eg Den Svenska Regeringen som är registrerat som ett rättssubjekt sedan 1994 fast det är hemligt för befolkningen kan bara ses planera ett folkmord på sina invånare med tanke på vad jag berättat ovan.
Jag som ett urfolk är under hot och när staten tar sig rätten att beskatta mig tar det även sig ansvar att se till att jag har överlevnadsmedel.

Den Svenska Regeringen har misslyckats i att skydda sin medborgare ett urfolk som ska kunna leva fredligt säkert inom staten i frihet som ett urfolk.

Närmaste skyddsrum finns 2 mil härifrån och lär vid en kris vara fullsatt av invånarna i staden innan det jag hinner ta mig dit.

Ovan nämnda svarade heller inte på vem som är ytterst ansvarig för mitt liv och kan garantera att jag får hjälp efter 72 timmar.

Jag tyckte synd om honom för han var väldigt besvärad i samtalet men såklart gisslan som resterande systemföljare i att tjäna sitt bröd.
Dock är jag övertygad om att det inte kändes bra att tala om för en medmänniska att du är lämnad till ditt eget öde dsv svälta ihjäl vi krisläge.

Jag kommer inte att lämna detta här utan jag inväntar Emmaboda Kommuns svar om matreserver innan jag skrider till vidare handling.

Det är inte ok.

Men, det krävs att människor nu tar eget ansvar och agerar samt ställer politiker till svars att agera för folket innan folkmordet har skett.

Omfattande åtgärder krävs för att befolkningen ska ha tillräckligt skydd vid krig

Befolkningsskyddet är inte tillräckligt inför ett väpnat angrepp på Sverige.Därför förbereder MSB intensifiering av arbetet med att utveckla och stärka befolkningsskyddet. Det kommer att krävas omfattande åtgärder under lång tid. Militärstrategiskt viktiga områden har prioritet. Det konstaterar MSB i en rapport till regeringen.

I rapporten betonar MSB att befolkningsskyddet är ett system av åtgärder som behöver utvecklas utifrån en gemensam inriktning, men som kan variera för olika delar av landet. MSB höjer ambitionerna inom ramen för myndighetens nuvarande uppdrag när det gäller skyddsrum, varningssystem, förstärkningsresurser, utbildning och information till allmänheten.

Rapporten Befolkningsskyddets förmåga och anpassning till nutida förhållanden

Skyddsrum

Det har inte gjorts någon analys på många år av vilken hotbild som ska vara styrande för skyddsrumsbeståndet. Några nya statligt finansierade skyddsrum har inte heller byggts sedan 2002. Många av de byggnader som har skyddsrum i dag står i begrepp att byggas om eller moderniseras.

MSB anser att befintliga skyddsrumstillgångar bör behållas i så stor utsträckning som möjligt och att regeringen behöver ge en inriktning för vilka långsiktiga investeringar i form av nya skyddsrum som bör göras.

I väntan på en inriktning för det långsiktiga arbetet med skyddsrum, arbetar MSB vidare med förberedelser för att stärka och utveckla det befintliga beståndet av skyddsrum. I arbetet prioriterar vi de områden som regeringen har lyft fram som särskilt militärstrategiskt viktiga.

Som ett första steg inventerar MSB samtliga skyddsrum och deras skyddsstatus på Gotland, samt beräknar kostnaderna för den modernisering som behövs. Myndigheten avser att göra motsvarande inventeringar och kostnadsberäkningar för vart och ett av de övriga militärstrategiskt viktiga områdena.

Om skyddsrum

Varning för flyganfall

Ljudanläggningar för utomhusvarning finns i de flesta svenska tätorter. Via dessa kan kommunen sända bland annat signalen flyglarm. Men det förvarningssystem som ska ge information till berörda kommuner om ett förestående flygangrepp, fungerar inte i dag. MSB avser att tillsammans med Försvarsmakten under 2018 se över förutsättningarna för en återskapad förmåga till effektiv förvarning för flyganfall.

Om dagens VMA-system

Information till allmänheten

Regeringen har gett MSB i uppdrag att utveckla informationen till privatpersoner om vad kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer innebär och om hur man kan förbereda sig för detta. MSB tar fram ett informationsmaterial som ska skickas till alla 4,5 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan 2018.

Nationellt informationsmaterial till allmänheten

Kommunal räddningstjänst behöver förstärkas under höjd beredskap

MSB bedömer att det behövs väsentliga förstärkningar både av materiel och personal i den kommunala räddningstjänsten under höjd beredskap. Den kommunala räddningstjänsten är i dag anpassad för insatser i fredstid. Den statliga utrustning för räddningstjänst under höjd beredskap som överfördes till kommunerna under 1990-talet är i allt väsentligt avvecklad hos kommunerna.

MSB förvaltar statliga förstärkningsresurser för bekämpning av skogsbränder, översvämningar, oljeutsläpp och utsläpp av farliga ämnen, samt för samverkan och ledning m.m. De kan delvis betraktas som relevanta även för räddningstjänsten under höjd beredskap. MSB utvecklar förutsättningarna för att kunna använda förstärkningsresurserna i hela hotskalan, det vill säga även vid krigsfara och krig.

Från 2018 avser MSB att erbjuda grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (grundutbildning för deltidsanställda inom räddningstjänst) som anpassats till behoven vid höjd beredskap. Omfattningen beror på tilldelning av medel till myndigheten.

MSB kommer att återkomma till regeringen med närmare bedömningar av utvecklings- och anpassningsbehoven för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap och för MSB:s förstärkningsresurser, samt vilka kostnader de kan innebära.

MSB:s förstärkningsresurser

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

Lokal organisation behövs

MSB anser att det behöver finnas en organisation med ansvar att ställa i ordning skyddsrum och informera allmänheten likt det tidigare hemskyddet, som bestod av totalförsvarspliktiga och frivilliga. Här menar MSB att frivilliga försvarsorganisationer kan komma att ha en viktig roll för att rekrytera, utbilda och organisera befolkningsskyddet på lokal nivå.

MSB avser att inom sitt ansvarsområde se till att regler och uppdrag som rör frivillig försvarsverksamhet utvecklas och anpassas för detta ändamål.

MSB’s rapport:

Förklaring om begreppet frihet

Jag ska förtydliga vad jag menar med frihet. Det jag syftar på är att inte behöva agera i bolagsformen den juridiska personen samt att icke juridiska personer kan äga rätten till att nyttja mark. Ingen kan äga mark det är i strid med människans möjlighet att överleva. Därför har även bolagen skapats som äger fastigheter i en fiktiv värld för det inte är möjligt för en människa att äga mark.

I dag är det inte möjligt att enligt bolagsstaten och dess regler äga mark, fordon och annat utan att registrera detta först med sin juridiska person = namnet och personnummer hos Skatteverket som sedan folkbokför på adress för att ha ett säte till bolaget för att kunna kräva betalning, skatt etc.
Fastighet och fordon registreras vidare i statliga enheter och då skänker man från sin juridiska person denna förmögenhet till statens bolagsenheter.

Denna artificiella värld kan bara vara frivillig för en levande människa är den högsta ordern på jorden.

Problemet är att människor har medvetande terroriserats att tro tvärtom att bolagskonstruktionerna och dess regler bestämmer över människan.

Det är därför folkbildning är väsentligt så att flera kan komma till insikt så de som lyder bolagsstaten slutar utöva tvång på de som vill vara fria från korporationer och bolagsstyre.

Image result for do no harm

Jag vill påpeka att EN regel alltid måste vara självklar och kan lyda så här:

Gör ingen skada.

Folkbildning

I onsdags var jag på möte med representanter av Emmaboda Kommun med anledning till mina brev som jag har delat tidigare som kan läsas i länken här: https://wordpress.com/post/glasriketsurfolk.wordpress.com/274

Mötet är en viktig del av folkbildning för att kunna utveckla samhället i en annan direktion än den bolagsstaten bestämmer om. Jag skriver en detaljerad redogörelse av mötet när jag erhållit ett skriftligt beslut angående min begäran om matreserver pga det osäkra läget i världen.
Det har i alla fall bekräftats att de skyddsrum som fanns är tilltäppta dvs ur bruk samt att det inte finns några resurser för livsmedel vid en kris oavsett orsak.

Både det ekonomiska kommande haveriet och ett krigstillstånd kommer att påverka tillgångar till livsmedel. Att politikernas oansvar där de förskingrat folkets resurser låter passeras är för mig obegripligt. Någon måste ju ha ansvar över att se till att befolkningen har tillgång till rent vatten och livsmedel under en kris.

För att visa på allvaret klipper jag in ett blogginlägg som Lars Bern delade på Facebook nedan:

Lars Bern

Vännen Peter Krabbe skriver på sin blogg ett mycket viktigt inlägg om ett Europa som är ockuperat av USA:s militär. Jag återger här nästan hela texten som jag tycker att även läsarna av denna blog bör ta del av. Det är en tidsfråga innan även Sverige ockuperas genom regeringens undfallenhet mot hot från USA. Man vågar inte skriva under FN:s upprop mot kärnvapen och man smygansluter landet till NATO trots en solid folklig majoritet mot såväl NATO som för FN:s upprop. Generalen på bilden skrev nyligen ett öppet hotbrev till den svenska regeringen.

Peter skriver:

Med viss förvåning ser man, så här i spåren efter NATO:s krigsövningar och Zapads motreaktion på den ryska sidan, att NATO:s arméfordon fortfarande far omkring som skottspolar i Tyskland i någon form av tjurrusningar mot den ryska gränsen. Att det är The 2nd Armored Brigade Combat Team, som med vajande amerikanska fanor i bästa Vilda Västern-stil far kors och tvärs över Tyskland och Polen förvånar mindre. En förundrad civilbefolkning ser tyst på när Stars and Stripes dundrar förbi på det civila vägnätet. Har kriget brutit ut?

Nja, kanske inte än, men för Pentagon vore det en våt dröm. Eller som den amerikanske professorn vid Brown University, Vladimir Golstein, uttrycker det: NATO will continue moving eastward, no matter what! För USA är ett krig mot Ryssland bara kattens lek med råttan, även om råttan har vassa tänder. Med sin tiodubbelt starkare krigsmakt tror man att man kan skrämma sin potentiella fiende till underkastelse. I den Kalle Anka-inspirerade värld Pentagon lever i utgår man ifrån att Ryssland hellre ger upp än använder kärnvapen för sitt försvar. Vill vi ännu en gång upplåta europeisk mark som slagfält för att USA skall kunna fullborda sin globalistiska agenda med världskontroll genom att använda de europeiska NATO-medlemmar som hamnat under den amerikanska stövelklacken som offerlamm? Har vi inte lärt oss läxan bättre?

Den långsamma maktkamp som Golstein tror på går ut på att USA vill skrämma Ryssland till militär upprustning för att, i likhet med scenariot under det kalla kriget, knäcka Rysslands ekonomi genom skenande militärutgifter, samtidigt som man kan pumpa fram nya feta anslag ur kongressen till den egna vapenindustrin. Två flugor i en smäll. Att Putin är klok nog att vidhålla att Ryssland istället skall nedrusta för att få kapital till den civila uppbyggnaden av Ryssland, tycks gå Pentagons öron förbi. Att Putin därutöver vinner världens sympatier som en fredsälskande nation ger ett förtroendekapital som säkert är värt lika mycket.

Jag lägger gärna till en annan aspekt till Golsteins analys, nämligen de pågående attitydförändringarna i de tidigare Warzawapaktsländerna, som nu är på väg att omvärdera sin inställning till såväl EU som NATO.

USA:s flaggviftande i ett Östeuropa, som genom sin starka nationskänsla är allergiskt mot intrång av främmande makter, ger samma dåliga vibbar som de tidigare röda fanorna. Den genom de nationella valen i Österrike, Ungern, Tjeckien och Polen framväxande oppositionen mot globalismen kommer definitivt att sätta käppar i hjulen för de framryckande amerikanarna i lika hög grad som tidigare för de sovjetiska trupperna. Soros har gjort Deep State en björntjänst när han försöker riva hindren för fri invandring från MENA-länderna, historiska urfiender till dessa randstater. Svaren kommer nu på bordet i snabb takt, de nationella valen i nämnda länder visar entydigt att man fått nog av både oönskad invandring och amerikansk globalism. Nationellt inriktade partier tar över och sossar och kommunister åker ut med badvattnet.

Det skulle inte förvåna mig om Östeuropa snart lämnar EU i samlad tropp och fördjupar sina förbindelser med ett ekonomiskt växande Eurasia istället. Detta vore ett klokt drag och en läxa för ett Västeuropa som inte vill inse verkligheten.

Jag ser USA:s rundturer i Östeuropa med sina bepansrade, flaggviftande militärfordon som ett meddelande till ett revolterande öst: Ni slipper aldrig ut ur NATO! Med eller utan EU.

Förhoppningsvis inser Sverige och Finland att NATO är en råttfälla som man bör hålla sig på avstånd ifrån, oavsett vilka ostar som ligger där. Vägen ut är svår, för att inte säga omöjlig. Om EU skulle få en ledning värd namnet vore det klokaste att bilda en egen försvarsallians som kan försvara Europas intressen, istället för att bli en del av en global världsarmé med nationellt förtryck som specialitet. En sådan allians måste inse att Europa räcker, vi måste lära oss att bejaka vårt eget kulturområde och lämna andra i fred för sin egen respektive utveckling. Handelsutbyte är ett bättre alternativ än vapenskrammel. Utvecklingen i Katalonien och nu senast i Lombardiet visar att om kakan blir för stor så spricker den sönder.

Ett avtal från 1997 begränsar omfattningen av NATO:s, som det heter, stationära trupper på europeisk mark. När man nu dubblerar militären i omfattning kallar man istället de tillkommande trupperna mobila och låter dem köra runt i östra Europa, det blir den egna befolkningen som skall känna skräck och otrygghet genom att aldrig kunna veta när det är övning eller allvar.

När NATO nu genom amerikanska och brittiska trupper i strid mot detta ingångna avtal ökar sin militära närvaro i Tyskland och Polen hotar man i själva verket EU:s egna medlemsstater mer än Ryssland. Det faktum att varken USA eller det brittiska samväldet avses tillhöra EU skapar en egendomlig situation, där främmande staters militär obekymrat dundrar omkring på vägnätet i östra EU, allt inför befolkningens förundrade ögon. Vid vägkanten muttras det ” vad i h-e har ni här att göra” och vibbarna från andra världskriget känns igen. Fast varken nazister eller ryssar finns att se någonstans, bara en ockupationsarmé med röd-vit-blåa fanor. Det kanske hade varit klädsamt att hissa EU:s flagga istället på stridsvagnarna? Kommer ett militärt NATO-styre att ersätta ett sönderfallande EU? Frågan blir allt mer berättigad.

Och hur ser det ut i Sverige? Har de amerikanska missilerna på Öland plockats ner och transporterats bort efter Aurora eller fattas det fortfarande några skruvar?

Peter Krabbe

https://anthropocene.live/2017/10/28/ett-ockuperat-europa/

Med allt detta i åtanke förstår jag ännu tydligare hur viktigt det är att som ett fredligt Urfolk se till att vi får tillbaka vårt ursprungsland utan andra som ockuperar för att skapa krig och det är min rätt att stoppa att WW3 bryter ut.

Samarbetet med andra urfolk har utökats och en ny hemsida är på gång som en samlingsplats för Urfolk i Terranord och tills det finns en Facebooksida för samma här: https://www.facebook.com/groups/1915704528456138/

Förhoppningsvis har jag lite mer uppdateringar nästa vecka!

En skön söndag önskas läsare!

 

❤ UrdStella